The International Maew Boran Association

คุณกรรณิกา ยืนนาน

ฟาร์มแมวไทย ไทยแคทเทอรี่

มัทนียา ภัทรกมล และ

Mr. Moung Won Seo

ฟาร์มแมวไทย ไทยวิฬาร์ แคทเทอรี่

คุณไพรัช คุ้มสว่าง

บ้านอารีย์สยาม แมวไทยวิเชียรมาศ อยุธยา

เจ้าของฟาร์มแมวไทย

​​ดญ.นิมิต สุทธิสัตย์รัฐเสรี

ฟาร์มแมวไทย : วายไวท์ ไทยแคท แคทเทอรี่


คุณปรีชา วัฒนา

บ้านแมวไทย บางรัก

คุณดวงเดือน ทองญวน

แมวไทยสามพราน

กำนันปรีชา พุคคะบุตร

พิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์

แมวไทยโบราณอัมพวา

คุณบุณยาพร ภู่แก้ว

ฟาร์มแมวไทย คุณบุณยาพร

คุณชูชัย วิเศษจินดาวัฒน์

ประธานชมรมอนุรักษ์

แมวโคราชเมืองพิมาย